Taxe si impozite Persoane fizice - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Taxe si impozite Persoane fizice

Acte necesare pentru contribuabilii persoane fizice

 

 1. Declarare și impunere clădiri
 2. Clădiri dobândite prin cumpărare, donație etc.
 • Certificat energetic (copie)
 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016
 • Contract de vânzare - cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitiva și irevocabilă), certificat de moștenitor, act de adjudecare etc.
 • Act de identitate pentru toți proprietarii
 • Releveu
 • Declarația specială de impunere (acolo unde este cazul) - Descarca formular ITL104/2010
 1. Clădiri nou construite
 • Certificat energetic (copie)
 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016
 • Autorizație de construire
 • Proces -Verbal de Recepție
 • Regularizarea taxei
 • Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire - Descarca formular ITL068/2009
 • În cazul în care lucrările de construire nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și în cazul în care pentru acestea nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației în condițiile legii, procesul-verbal de recepție în care se consemnează stadiul lucrărilor (Inspectoratul de Stat în Construcții)
 • Act de identitate pentru toți proprietarii
 • Declarația specială de impunere (acolo unde este cazul) - Descarca formular ITL104/2010
 1. Clădiri retrocedate
 • Certificat energetic (copie)
 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016
 • Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
 • Proces-verbal de predare-primire
 • Dispoziția Primarului General de punere în posesie, decizie/dispoziție emisă de autoritățile competente, în condițiile legii
 • Raport evaluare (acolo unde este cazul)
 • Act de identitate pentru toți proprietarii
 • Declarația specială de impunere (acolo unde este cazul) - Descarca formular ITL104/2010

 

 1. Declarare și impunere terenuri
 • Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL003/2016
 • Titlul de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisia locală, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate / act de vânzare-cumpărare / certificat de moștenitor etc.
 • Certificat număr poștal (acolo unde este cazul)
 • Documentul prin care îi este atribuit în folosință/administrare terenul
 • Act de identitate pentru toți proprietarii

 

 1. Scoatere din evidențe clădiri/terenuri
 • Cerere pentru scoaterea din evidențele fiscale – Descarca formular
 • Actul de vânzare - cumpărare, de donație, sentința civilă definitivă și irevocabilă etc.
 • Autorizație de demolare și proces-verbal de recepție (de desființare)
 • Actul de identitate.

 

 1. Declarare și impunere mijloace de transport
 • Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice:
 • Actul de dobândire (ex.: contract de vânzare - cumpărare / factură fiscală / act de donație etc.) tradus în limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală
 • Actul de identitate
 • Cartea de identitate
 • Fișa de înmatriculare
 • Certificat de atestare fiscală emis de DITL a unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul
 • Adeverința eliberată de R.A.R. sau de altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport - marfă cu masa totală de peste 12 tone
 • În cazul mijloacelor de transport asupra cărora dreptul de proprietate s-a dobândit în străinătate și au fost înmatriculate în circulație pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în țara respectivă, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație; în lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere în care va declara că nu deține documentul mai sus menționat și va specifica data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind și data dobândirii

 

 1. Scoaterea din evidențe a mijloacelor de transport:
 • Declarația pentru scoaterea din evidențe a mijlocului de transport - Descarca formular ITL016/2016
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - Descarca formular ITL010/2016
 • Certificatul de distrugere sau actul de vânzare- cumpărare
 • Certificatul de radiere (poliție) pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art. 6
 • Actul de identitate

 

 1. Transfer auto
 • Cerere de transfer – Descarca formular
 • Copie Carte identitate auto
 • Copie C.I./B.I cu domiciliul actual

 

 1. Eliberare certificat de atestare fiscală
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL010/2016
 • Actul de identitate
 • Certificatul de deces, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii
 • Documente din care să reiasă calitatea de moștenitor a solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii și acolo unde este cazul testamentul
 • Împuternicire în original sau copie legalizată

 

 1. Restituiri/compensari
 • Cerere de restituire - Descarca formular ITL059/2016
 • Cerere de compensare - Descarca formular ITL058/2016
 • Copie B.I./C.I.
 • Chitanțele prin care s-au achitat sumele către bugetul local Sector 3 (exemplarul original)
 • Copia certificatului de moștenitor (acolo unde este cazul)
 • Actul în baza căruia s-a efectuat încetarea rolului (acolo unde este cazul)

 

 1. Scutiri
 • Cerere pentru acordarea scutirii în cazul persoanelor fizice – Descarca formular
 • I/C.I ale ambilor soți (unde e cazul)
 • Certificat de căsătorie (unde e cazul)
 • Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicită scutirea de la plata impozitelor
 • Documentul justificativ în baza căruia se acordă scutirea:
  1. certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate - Descarca formular DITL 003
  2. hotararea eliberată în baza Legii nr. 118/1990, legitimație de veteran de război, văduvă de război, văduvă nerecăsătorită a veteranilor de război - Descarca formular DITL 003
  3. certificatul de revoluționar eliberat în baza Legii nr. 341/2004 - pentru clădiri - Descarca formular DITL 003 Anexa

   * Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune pe lângă actele enumerate mai sus și o declarație pe propria răspundere că în imobil nu se desfășoară activități economice sau de agrement și nu se obțin venituri din închiriere
  4. clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2, lit. a, c, e din OUG nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare - Descarca formular DITL 003

   * Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie să depună pe lângă actele menționate mai sus și adeverința eliberată de unitatea militară, din care să reiasă cele prezentate mai sus.

   Notă: pentru scutirile enumerate la a) – d), scutirea de impozit se acordă corespunzător cotei părți din dreptul de proprietate asupra bunului impozabil deținut de persoana beneficiară, conform modificărilor aduse la H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin H.G. nr. 159/2016.
  5. certificatul de revoluționar eliberat în baza Legii nr. 341/2004 - pentru auto - Descarca formular DITL 003

  6. clădiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale - Descarca formular DITL 003 Anexa

   * Scutirile se acordă numai pentru acele clădiri pentru care s-au efectuat lucrări de consolidare sau renovare majoră în ultimii 10 ani.

   * Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie să prezinte, pe lângă actele menționate mai sus și următoarele:
   • autorizația de construire
   • copia procesului- verbal de recepție a lucrărilor de consolidare sau renovare majoră
   • declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației
   • dovada că lucrările s-au efectuat pe cheltuiala proprie
   • document care atestă că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric (emis de Ministerul Culturii).

    * Scutirile nu se aplică pentru spațiile folosite pentru activități economice sau de agrement.
  7. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau exclusiv în indemnizație de șomaj sau ajutor social - Descarca formular DITL 003 Anexa

   * Pentru a beneficia de acest tip de scutire, proprietarul trebuie să depună pe lângă actele menționate mai sus și următoarele:
   • adeverință de salariu, talon de pensie (după caz)
   • adeverință de venit
   • document din care să rezulte ca beneficiază de ajutor de șomaj sau ajutor social. 

    * Scutirile nu se aplică pentru spațiile folosite pentru activități economice sau de agrement.
  8. Clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționeaza potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
 • Declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice - Descarca formular
 • Actul de identitate
 • Acord de funcționare emis de Primăria Sectorului 3
 • Aviz de urbanism
 • Acord de amplasare și comercializare de la Primăria Sectorului 3
 • Certificat de producător.

 

 1. Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
 • Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate - Descarca formular ITL015/2016
 • Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate - Descarca formular ITL014/2016
 • Actul de identitate
 • Actul de constituire
 • Contract pentru spațiul unde se desfășoară activitatea de reclamă/afișaj/publicitate
 • Schița cu dimensiuni a reclamei respective
 • Autorizație de construire și memoriu tehnic cu schița casetei luminoase (acolo unde este cazul)

 

 1. Eliberare istoric de rol fiscal
 • Cerere tip - Descarca formular
 • Copia actului de proprietate pentru imobilul pentru care se solicită istoric de rol fiscal
 • Dovada calității de solicitant al istoricului de rol
 • Actul de identitate al solicitantului
 • Procură în original sau copie legalizată în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar
 • Împuternicire avocațială în original în situația reprezentării contribuabilului prin avocat și legitimație de avocat vizată la zi

 

 1. Înregistrări mopede
 • Taxă pentru înregistrare - 94 de lei - se achită la casieria instituției (taxa pentru înregistrare - 40 de lei, taxa pentru eliberarea plăcuței cu numărul de înregistare - 30 de lei, taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare - 24 de lei)
 • Declarația de impunere
 • Cerere pentru eliberarea numărului (plăcuță)
 • Copie B.I./C.I.
 • Dovada că s-a efectuat Inspecția Tehnică Periodică
 • Copie a cărții de identitate cu folie de securizare RAR
 • Copia actului de dobândire
 • Certificat de atestare fiscală emis de DITL a unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul are domiciliul

 

 1. Radieri mopede

 

Dupa ce v-ați pregătit documentele de mai sus trebuie să vă prezentați la sediul de care aparțineți (conform motorului de cautare) unde se va efectua impunerea, scoaterea din evidența fiscală sau orice altă modificare pe care o solicitați, după caz.

Daca aveți neclarități sau întrebări suplimentare contactați inspectorul de care aparțineți (conform motorului de cautare).

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
** Notă: Pentru informații privind toate tipurile de scutiri vă rugăm să consultați HCL Sector 3 nr. 30/2016, secțiunea „Legislatie“ a site-ului DGITL Sector 3 aici.

 

Persoane fizice

Deschide
 • 15 pe pagina
 • 25 pe pagina
 • 50 per pagina
 • Toate

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti