Autorizatii constructie - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa UtileActe necesare si proceduriAutorizaţii construire

Autorizatii constructie

ACTELE NECESARE PENTRU EMITEREA  AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE:

             -cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire - inclusiv anexa, completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform PAC/DTAC + OPIS lucrare;

            -actul doveditor al titlului asupra imobilului care să-i confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);

-extras de carte funciara la zi;

            -certificatul de urbanism cu planurile anexa (în copie);

            -proiectul/documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (PAC/DTAC) cu referatele de verificare şi referatul de expertiză tehnică (după caz), semnate şi ştampilate în original (2 exemplare);

            -avizele şi acordurile obţinute de solicitant, solicitate prin certificatul de urbanism;

            -declaraţie notarială pe propria răspundere privind inexistenţa unor litigii asupra imobilului;

            -documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire (în copie) și a celorlalte taxe legale (OAR / RUR);

 

 

Acte necesare pentru prelungirea Autorizației de construire/desființare:

 • Cerere-tip de prelungire a autorizației;
 • Autorizatia de construire/desființare în original, fără planurile anexă;
 • Depunerea documentației pentru prelungirea autorizatiei se face cu MINIMUM 15 zile înainte de data de expirare a acesteia (primele 12 luni de la emitere);
 • Taxa de prelungire este de 30% din taxa percepută pentru obținerea AC/AD;

 

                                   

ACTE NECESARE AUTORIZAȚIE – FINALIZARE DE LUCRĂRI:

 • Opis;
 • Chitanță / OP de plată AC;
 • Taxa de timbru OAR /UAR;
 • Cerere pentru emiterea autorizației de construire – finalizare de lucrări, completată integral și corect;
 • Copie AC inițială/e și planurile vizate spre neschimbare;
 • Acte de proprietate (în copie legalizată);
 • Extras de carte Funciară la zi (termen de valabilitate 30 de zile);
 • Declarație notarială recentă că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești (original);
 • Certificat de rol (în original) emis de DGITL;
 • Copie CI/CUI beneficiar;
 • Copie de pe CU inițial și toate avizele/acordurile care au stat la baza emiterii AC inițiale;
 • Memoriu tehnic întocmit, însușit/ștampilat de arhitect cu drept de semnătură OAR, cu descrierea stadiului fizic al lucrărilor autorizateconform AC și descrierea lucrărilor – rest de executat;
 • Deviz cu valoarea lucrărilor rămase de executat;
 • Expertiză tehnică pentru lucrările executate la corpul C infrastructură și suprastructură însușită de expert inginer MLPAT, potrivit Ordinului 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991.

 

Acte necesare autorizație – modificare de tema (se poate obtine numai daca AC la care se aduce modificarea de temă este încă în termen de valabilitate, în caz contrar se solicită Certificat de urbanism pentru modificare de temă):

 • Opis;
 • Chitanță / OP de plată AC;
 • Taxa de timbru OAR / UAR;    
 • Cerere pentru emiterea autorizației de construire – modificare de temă, completată integral și corect
 • Copie AC inițială și planurile vizate spre neschimbare;
 • Acte de proprietate (în copie legalizată);
 • Extras de carte funciară la zi (termen de valabilitate 30 de zile);
 • Declarație notarială recenta că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești (original);
 • Certificat de rol (în original);
 • Copie CI/CUI beneficiar;
 • Copie de pe CU inițial și toate avizele/acordurile care au stat la baza emiterii AC inițiale;
 • DTAC – modificare de temă (memoriu + planșe), în original, alcătuit de architect (cu număr și dată) dublu exemplar

 

Dispoziția de șantier (cu număr și dată) se depune însoțită de planuri/planșe (dacă există) și copie de pe Autorizația de construire la care se aduce completare, respectând următoarele criterii prevazute de Art. 67: Schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuț iei:

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe bază de dispoziție de șantier dată de proiectantul lucrărilor și verificată de către un verificator de proiecte atestat în condițiile legii, precum și cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluțiilor tehnice din documentația tehnica - D.T. autorizată fară emiterea unei noi autorizații de construire, dacă:

 1. a) nu se modifică funcțiunea consemnată în autorizația inițială;
 2. b) se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului, precum și ale actului administrativ al acesteia după caz, anexe la autorizația inițială;
 3. c) se asigură respectarea prevederilor Codului civil;
 4. d) nu se modifică condițiile de amplasament (regim de înaltime, POT, CUT, aliniament, distanțele minime față de limitele proprietății, ori aspectul construcției);
 5. e) nu sunt periclitate rezistența și stabilitatea clădirilor învecinate;
 6. f) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securității la incendiu.
 7. g) se asigură economia de energie.

 

Acte necesare pentru emitere DUPLICAT (copie conformă cu originalul):

 • Cerere prin care se solicită eliberarea duplicatului (copie conformă cu originalul);
 • Copie CI/CUI beneficiar (delegație, după caz);
 • Declarație notarială privind pierdea/distrugerea documentului;
 • Anunț la ziar (local) privind pierderea/distrugerea documentului;
 • Copie simplă de pe actul de pe care se dorește duplicat (dacă există);

        !!! MENTIUNE:  Solicitarea de duplicat se poate face numai de către beneficiarul actului în cauză.

 

Acte necesare pentru obținere AVIZ/ACORD PRIMAR:

 • Cerere - formularul F2, în original  (emis de Primăria Municipiului București);
 • Dovada achitării taxei de acord primar, în valoare de 13 lei, taxă achitată la Primăria Sectorului 3;
 • Certificatul de urbanism emis de Primăria Municipiului București însoțit de planurile de situație la scara 1:2000 și la scara 1:500 (copie);
 • Scurt memoriu justificativ, după caz.

 

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DE DESTINAȚIE FĂRĂ A ADUCE MODIFICĂRI INTERIOARE SAU STRUCTURALE:

- Cerere simplă de mână/ tehnoredactată în care se specifică schimbarea de destinație fără a aduce modificări interioare sau structurale pentru imobilul respectiv;

 - Copie act de proprietate;

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

-  Cadastru existent unde se va marca schimbarea de destinație a spațiului (prin contur sau hașurare);

- Planuri topografice ACTUALIZATE la scara 1:500 și 1:2000 (câte două exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului - teren şi construcţii, emise de OCPI – bd. Expoziției nr 1A;

 - Extras de carte funciară la zi (în termen de valabilitate de 30 de zile) – emis de orice notar public sau de OCPI

 

Acte necesare pentru obținere AVIZ DE URBANISM pentru ocuparea domeniului public/privat:

 • Cerere tip (se obține de la sediul Primăriei Sectorului 3);
 • Copie certificat de înregistrare (CUI), eliberat de ONRC;
 • Copie CI/BI asociat/administrator;
 • Plan de amplasament scara 1/500 în dublu exemplar (se obține de la PMB sau de la OCPI) – copie;
 • Contract de închiriere (după caz, dacă există) – copie;
 • Scurt memoriu tehnic, justificativ (după caz);
 • Aviz de urbanism anterior (dacă există) – copie;

 

 

Acte necesare în vederea REGULARIZĂRII DE TAXĂ:

 • Copie Autorizație de construire;
 • Copie Certificat de urbanism cu planuri anexă;
 • Balanța contabilă (pentru persoane juridice);

 

Acte necesare pentru obținerea notei de constatare în vederea emiterii certificatului de atestare a edificării construcției:

 • Copie Autorizatie de construire;
 • Copie Proces-verbal de recepție;
 • Copie Referat cu punct de vedere proiectant care a servit la recepție.

 

Acte necesare obținerii AVIZULUI DE PUBLICITATE TEMPORARĂ:

 • Formular tip;
 • CUI și CI/BI în copie;
 • Dovada deținerii amplasamentului (valabilă pe întreaga perioadă solicitată) – în copie legalizată;
 • Documentația tehnică – 2 exemplare (original):
 • Memoriu tehnic întocmit de architect cu drept de semnătură;
 • Planșe cu grafica firmei, culori utilizate, dimensiuni, forma firmei, realizate la scară, cu cartuș, detalii de construire și de ancorare – original;
 • Simulare foto color (existent și propus);
 • Planuri topografice scara 1:500 si 1:2000 în două exemplare, eliberate de OCPI – copii;
 • Dovada achitării taxei (101 lei).

 

 

Acte necesare în vederea Anunțului de începere execuție lucrări:

 • Formular tip – F13;
 • Copie de pe Autorizatia de construire/desființare;
 • Delegație/Împuternicire (după caz);

               MENȚIUNE: Data începerii executării lucrărilor trebuie anunțată cu minim 10 zile înainte!!

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA EFECTUăRII RECEPȚIEI:

 • Solicitare recepție – ORIGINAL (emisă de DGPL)           
 • Autorizație de Construire / Desființare valabilă – COPIE
 • Dispoziție de îndreptare eroare materială (după caz) – COPIE
 • Adresă cu valoarea finală a investiției (DGPL, integral) - COPIE
 • Referat cu punctul de vedere al proiectantului – (semnat de arhitect, inginer de rezistență și inginer de instalație (în funcție de caz) - ORIGINAL                                                                                         
 • Referat diriginte de șantier - ORIGINAL
 • Certificat de performanță energetică (în funcție de caz) – COPIE
 • Documente doveditoare de la Inspectoratul de Stat în Construcții (adeverința) care să certifice că au fost confirmate plățile efectuate – copie

 

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA EMITERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII CONSTRUCȚIEI:

 • Cerere – ORIGINAL                                                                        
 • Copie CI/CUI beneficiar – COPIE
 • Autorizatie de Construire – COPIE
 • Procesul Verbal de Recepție - COPIE
 • Dispoziție îndreptare eroare materială (în funcție de caz) – COPIE
 • Notă de constatare eliberată de DGPL sector 3 - COPIE
 • Aviz Circulații + plan anexă (în funcție de caz) – COPIE
 • Certificat de Urbanism - COPIE                                   
 • Extras Carte Funciară la zi (în termen de 30 de zile)

Certificate urbanism

Acte necesare eliberării certificatului de urbanism -  pentru informare:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I., C.U.I. – proprietar

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 - 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 - 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 - 1000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)

- Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)

 

Acte necesare eliberării certificatului de urbanism -  pentru construire clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I., C.U.I. - proprietar

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv - 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv - 10 lei
- între 751 – 1000 mp inclusiv - 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)

- Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii)
- Planul situaţiei actuale şi propunerea nouă - amprenta la sol și retragerile față de limitele de proprietate, fotografii după caz - două exemplare

- Scurt memoriu justificativ

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism - pentru firme și reclame:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare

- Chitanţă de plată a taxei - 5 lei

- Copie de pe Codul Unic de Înregistrare al societăţii

- Copie de pe actul de proprietate sau de închiriere al spaţiului

-  Extras de carte funciară actualizat la zi - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Planuri topografice actualizate la scara 1/500 - două exemplare, de la OCPI

- Planuri topografice actualizate la scara 1/2000 - două exemplare, de la OCPI

- Proiect tehnic întocmit de arhitect cu drept de semnătură - două exemplare, ce conţine:

 • Memoriu tehnic semnat şi ştampilat de către arhitect
 • Planşe cu grafica firmei, culorile utilizate, dimensiunile şi forma firmei, executate la scară, cu cartuş
 • Planşe cu detaliile constructive şi de ancorare a firmei, executate la scară, cu cartuş
 • Imagine foto a locului de amplasare a firmei care să cuprindă şi vecinătăţile (în cazul în care există)
 • Simulare fotografică cu firma amplasată

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter):

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare;

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I., C.U.I.- proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legala (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 - 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 - 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 - 1.000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic actualizat la scara 1:500 - două exemplare, de la OCPI

- Plan topografic actualizat la scara 1:2000 - două exemplare, de la OCPI
- Planul apartamentului şi fotografii faţadă bloc (pentru balcoane parter, accese, modificări faţadă) sau fotografii pentru situaţiile speciale (clădiri, terenuri cu mai multe corpuri de clădire)

- Relevee şi planuri cu propunere modificari interioare -două exemplare (copii)

- Scurt memoriu justificativ

 

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – branşamente si racorduri:

- Cerere-tip (Formularul F.1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Planuri topografice ACTUALIZATE la scara 1:500 si 1:2000 (câte două exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului - teren şi construcţii, de la OCPI
- Avizul de principiu al administratorului de reţea cu Soluția tehnică desenată pe plan scara 1/500

 

!! MENȚIUNE: Primăria Sectorului 3 nu are competență pentru lucrările de branșamente/racorduri care depășesc 60 de metri, fiind necesar să vă adresați Primăriei Municipiului București. Totodată, autorizațiile de construire pentru lucrările complexe care cuprind extinderi și branșamente se emit de Primăria Municipiului București, indiferent de lungimea acestora.

 

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – alipire/dezmembrare:

- Cerere-tip (Formularul F.1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv - 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv - 10 lei
- între 751 - 1.000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Planuri topografice ACTUALIZATE la scara 1:500 si 1:2000 (câte două exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului - teren şi construcţii, de la OCPI

 - Propunere de alipire/dezmembrare a terenului/imobilului – în dublu exemplar, semnată și ștampilată de către o persoană fizică autorizată/juridică

 

Acte necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism – intrare în legalitate:

- Cerere-tip (Formularul F.1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Actele de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv - 6 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv - 10 lei
- între 751 – 1.000 mp inclusiv - 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Planuri topografice ACTUALIZATE la scara 1:500 si 1:2000 (câte două exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului – teren şi construcţii, de la OCPI

 - Propunere cu situatia existenta în prezent, asumată de un proiectant/cadastrist - în dublu exemplar original

- Copie de pe nota de constatare de la DGPL Sector 3 - în termen de valabilitate

- Copie de pe procesul verbal - în caz de amendă + Copie de pe dovada achitării amenzii respective

 

Acte necesare pentru schimbarea de destinație fără a aduce modificări interioare sau structurale:

- Cerere simplă de mână în care se specifică schimbarea de destinație fără a aduce modificări interioare sau structurale pentru imobilul respectiv;

 - Copie act de proprietate;

- Copie C.I./C.U.I. proprietar;

-  Cadastru existent unde se va marca schimbarea de destinație a spațiului;

- Planuri topografice la scara 1:500 si 1:2000 (câte două exemplare din fiecare) cu indicarea imobilului - teren şi construcţii;

 - Extras de carte funciară la zi

 

Acte necesare pentru prelungirea certificatului de urbanism

- Cerere-tip de prelungire a certificatului de urbanism (Formular F.7);

- Certificatul de urbanism în original, fără planurile anexă;

- Depunerea documentației pentru prelungirea certificatului de urbanism se face cu MINIMUM 15 zile înainte de data de expirare a acestuia;

- Taxa de prelungire este de 30% din taxa percepută la depunerea dosarului pentru CU

 

Acte necesare dacă beneficiarul este o asociatie de proprietari:

- Cerere-tip (Formularul F.1) pentru obţinerea certificatului de urbanism, completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;

- Copie de pe hotărârea judecătorească de înființare a asociației de proprietari;

- Copie de pe CIF - asociație de proprietari;

- Planurile topografice scara 1:500 si 1:2000 în dublu exemplar fiecare, cu indicare imobil, teren si construcții - actualizate, obtinute de la OCPI;

- Plan situație existent/planuri situație propusă, fotografii, aviz de principiu pentru branșament/ memoriu justificativ, în funcție de scopul solicitării certificatului

Acte necesare pentru certificate de urbanism în scopul concesionării unui teren:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral şi corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare;

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile;

- Copie C.I., C.U.I. - proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 - 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 - 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 - 1000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii);

- Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii);

- Situația juridică a terenului de la Primăria Sectorului 3 – copie;

- Situația juridică a terenului de la Primăria Municipiului București și punctul de vedere al Primăriei Municipiului București - copie;

- Plan situație propusă pentru concesionare (terenul proprietate personală cu terenul ce se dorește a fi concesionat) - cu propunerea de extindere/ construire pentru noua situatie.

 

Acte necesare pentru certificate de urbanism – modificare de temă:

- Cerere-tip (Formularul F.1) completată integral și corect (elemente de identificare, scopul solicitării) şi opis lucrare;

- Acte de proprietate, cadastru şi extras de carte funciară (copie) - în termen de valabilitate de 30 de zile;

- Copie C.I., C.U.I. - proprietar;

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):

- până la 150 mp - 5 lei
- între 151 - 250 mp inclusiv – 6 lei
- între 251 - 500 mp inclusiv - 8 lei
- între 501 - 750 mp inclusiv – 10 lei
- între 751 - 1000 mp inclusiv – 12 lei
- peste 1.000 mp - 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp

achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3

- Plan topografic la scara 1:500 ACTUALIZAT de la OCPI - două exemplare (copii);

- Plan topografic la scara 1:2000 ACTUALIZAT de la OCPI – două exemplare (copii);

- Memoriu pentru modificarea de temă;

- Copie de pe Autorizația de construire cu planurile vizate spre neschimbare

 

PRECIZĂRI:

 • Extrasul de Carte Funciară are un termen de valabilitate de 30 de zile, conform legii. Se poate obtine de la orice notar public/ OCPI: Expozitiei nr. 1A.
 • Taxa se plătește la casieria Primăriei Sectorului 3 în ziua în care se depune documentația sau prin Ordin de Plată, anterior depunerii.
 • Doar proprietarul poate depune documentația sau o altă persoană împuternicită de către beneficiar sau cu delegație în cazul în care proprietarul este o persoană juridică.
 • 11 din Legea nr. 50/1991 stipulează ce lucrări de construire se pot executa fără a fi necesară autorizația de construire.
 • Certificatul de urbanism este actul de informare prin care administrația publică locală (președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor sau comunelor), în conformitate cu planurile urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului ,după caz, avizate și aprobate potrivit legii , face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării și stabilește cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vedera autorizării.
 • Certificatul de urbanism pentru informare nu poate servi pentru obținerea mai departe a autorizației de construire, fiind necesar un nou certificat de urbanism în vederea construirii/modificării interioare/branșament etc.

                         

Date de contact

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter

Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
În zilele de joi și vineri, documentația de urbanism se înregistrează până la ora 16.30 (joi), respectiv până la ora 14.00 (vineri). După acest interval orar doar se eliberează documente de urbanism.

Autorizatii constructie

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti