Ajutoare pentru incalzire - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa UtileActe necesare si proceduriAjutoare pentru incalzire

Ajutoare pentru incalzire

          Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada sezonului rece noiembrie 2018- martie 2019.

    Cererile/declaraţiile pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încalzirea locuinţei se depun, începând din data de 15 octombrie 2018, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din bd. 1 Decembrie 1918 nr.12-14, etaj. 2, cam. 19.

 

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu combustibili solizi sau petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanei singure.

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului astfel:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi în cererea pentru acordarea ajutorului, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

 

     La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zileri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zileri, cu modificările şi completările ulterioare.

      Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

 

Listă acte:

 1. Actele privitoare la componența familiei:
 • actele de identitate ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc.) sau certificatele de naștere pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani;
 • certificat de căsătorie;
 • hotărâre de divorţ/act notarial - dacă este cazul;
 • certificat de deces - dacă este cazul;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului/hotărâre încredințare și stabilire pensie întreținere;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 1. Actele privitoare la veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii sunt, după caz:
 • Salariul și alte drepturi salariale:
 • Adeverință eliberată de angajator cu venitul net realizat, în care să fie specificat dacă salariatul primește sau nu bonuri, precum și valoarea acestora;
  • Pensii:
 • mandate / talon / extras de cont;
 • Indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului:
 • talon plata / extras de cont / Adeverință eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB) sau instituția plătitoare;
 • Indemnizații cu caracter permanent/temporar (șomaj):
 • talon de plată / extras de cont/decizie;
 • talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului;
 • taloane indemnizaţie handicap/ stimulent/alte indemnizaţii acordate conform legii - din luna anterioară depunerii cererii;
 • Alocații:
 • talon alocaţie de plasament / întreținere, din luna anterioară depunerii cererii;
 • Alte venituri realizate : din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc.- dacă este cazul;
 1. Documente în baza cărora deține locuința (copie act de proprietate)
 • contract de vânzare-cumpărare;
 • contract de închiriere;
 • contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie viageră/uzufruct viager;
 • comodat/certificat de moștenitor/act succesiune, etc
 1. În cazul persoanelor care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței și nu au pe actul de identitate domiciliul la adresa respectivă (copii care locuiesc în proprietatea părinților) precum și persoanele care au pe actul de identitatea adresa unde locuiesc și nu sunt proprietari, chiriași, moștenitori, succesori – împuternicire legală din partea proprietarului prin care își exprimă acordul de a depune cerere și de a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței.
 2. Adeverință emisă de asociația de proprietari / locatari / chiriași din care să reiasă numărul membrilor de familie, numele și prenumele celor care figurează la cotele de întreținere / în cartea de imobil și copie factură energie termică corespunzătoare blocului și scării unde se solicită ajutorul (sau specificat pe cerere CODUL PUNCT CONSUM) pentru încălzirea cu energie termică.
 3. Pentru încălzirea cu gaze naturale  - factura ENGIE ROMÂNIA.
 4. Pentru încălzirea cu energie electrică - factura ENEL (dovada debranșării de la energie termică sau gaze naturale).
 5. În cazul copiilor lăsaţi în grija bunicilor – Referitor la minorul care locuieşte cu bunicii, cu părinţii care locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.
 6. În cazul persoanele fără venit declarație pe propria răspundere privind veniturile din care se întrețin, cu menționarea luării la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii.
 7. Persoanele care dețin autoturisme – cartea autoturismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricație al autoturismului).
 8. Persoanele care au domiciliul pe raza altui sector și solicită ajutor din sectorul 3 trebuie să prezinte în plus negație și certificat fiscal de la primăria de domiciliu.
 9. Alte documente solicitate, după caz.

 

Menţionăm că cererea/declaraţia pe propria răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

 

Cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință ISR a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 LEI.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili

  

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Până la 0.310 x ISR =155 lei 

0.108 x ISR = 54 lei

Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

0.096 x ISR = 48 lei

Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

0.088 x ISR = 44 lei

Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

0.078 x ISR = 39 lei

Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

0.068 x ISR = 34 lei

Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

0.060 x ISR = 30 lei

Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

0.052 x ISR = 26 lei

Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei

0.032 x ISR = 16 lei

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Până la 0.310 x ISR =155 lei 

0.524 x ISR = 262 lei

Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

0.380 x ISR = 190 lei

Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

0.300 x ISR = 150 lei

Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

0.240 x ISR = 120 lei

Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

0.180 x ISR = 90 lei

Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

0.140 x ISR = 70 lei

Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

0.090 x ISR = 45 lei

Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

0.070 x ISR = 35 lei

Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică *
* se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi celor care din motive tehnice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice 

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Până la 0.310 x ISR =155 lei 

0.480 x ISR = 240 lei

Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

0.432 x ISR = 216 lei

Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

0.384 x ISR = 192 lei

Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

0.336 x ISR = 168 lei

Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

0.288 x ISR = 144 lei

Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

0.240 x ISR = 120 lei

Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

0.192 x ISR = 96 lei

Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

0.144 x ISR = 72 lei

Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei

0.096 x ISR = 48 lei

Ajutorul pentru încălzire acordat beneficiarilor legii 416/2001 
Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar.

Limitele de venituri şi cuantumurile ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică:

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Compensare 
procentuală

familie

Compensare 
procentuală

persoană singură

Până la 0.310 x ISR =155 lei 

90%

100%

Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

80%

90%

Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

70%

80%

Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

60%

70%

Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

50%

60%

Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

40%

50%

Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

30%

40%

Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

20%

30%

Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei

10%

20%

Între 1.2302 x ISR = 615,1 şi 1,572 x ISR = 786 lei

5%

15%

Între 1,5722x ISR = 786,1 şi 2,164 x ISR = 1082 lei

-----------------

10%

Ajutor-incalzire

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti